Ordningsföreskrifter

Ordningsföreskrifter 2023 i pdf-format

Ordningsföreskrifter för Grötviks hamn

Senaste reviderat vid årsmöte 2023-03-25

 1. Avtal
 • Båtplatsen uthyres i befintligt skick med förtöjningsbom enligt gällande båtplatsavtal. Båtplatsen får utnyttjas tiden 1 mars till 30 november under avtalstiden.
 • Uppläggningsplatsen samt plats i mastskjul får under avtalstiden utnyttjas tiden 1 september till 31 maj. Hamnplanen skall senast den 31 maj vara fri från båtar. Kvarvarande båtar och uppläggningsmaterial bortforslas av Grötviks Segelsällskap (nedan kallat GSS) på båtägarens risk och bekostnad.
 • Om båt inte sjösatts senast 1 juni ska båtplatsinnehavaren senast detta datum meddela till hamnkontoret om avsikt finns att sjösätta under säsongen. I annat fall kan GSS disponera platsen för andrahandsuthyrning.
 • Båtplats som ej utnyttjas av båtägaren disponeras fritt av GSS som gästbåtplats alternativt tillfällig platsuthyrning. Har platsinnehavaren anmält att båtplatsen ej utnyttjas för egen del, kan 75 % av den hyra som ny nyttjare betalt återgå till båtplatsinnehavaren. Om båtplats ej utnyttjats under två på varandra följande säsonger är båtplatsavtalet förfallet.
 • Båt som får ny plats i Grötvik får ha högst 12 meter längd över allt, dock högst 2 meter längre än båtplatsens förtöjningsbommar gällande brygga 5, 6, utsida 8 och 10; för övriga bryggor samt innerhamnen gäller högst lika med längden på båtplatsens förtöjningsbommar. Båtens deplacement får vara högst 8 ton och djupgående högst 2 meter.
 • Uppsägning av båtplats måste ha skett senast 1:a december för att medlem inte ska bli debiterad båtplatsavgift för nästkommande år. Båtplatsavgiften för samma år som båtplatsen sagts upp äger GSS rätt att fakturera.
 1. Överlåtelse av båtplats
 • A. Gemensamt ägd båt
 • Båtplats i Grötvik där båt som är samägd av fysiska personer ligger, får överlåtas till den delägare som inte primärt innehar båtplatsen under följande villkor.
  1. Samägandet av båten skall ha varat i minst 5 år och vara dokumenterat mellan parterna.
  2. Dokumentationen skall inlämnas till GSS.
  3. Tiden (5 år) räknas från den dag dokumentationen godkänts av styrelsen i styrelsesammanträde.
  4. Överlåtelsen skall innan den träder i kraft godkännas av GSS:s styrelse i styrelsesammanträde.
 • B. Inom familjen
 • För båtplats i Grötvik får överlåtelse inom familjen ske på följande villkor.
  1. Om båtplatsinnehavare avlider eller är långvarigt sjuk får båtplatsen överlåtas till närstående familjemedlem. Som sådan räknas make/maka (sambo), bröstarvinge och föräldrar.
  2. Om båtplatsinnehavare vill sälja sin båt till närstående familjemedlem, make/maka (sambo), bröstarvinge eller förälder, får den båtplats där båten ligger överlåtas till samma familjemedlem.
  3. Överlåtelsen skall innan den träder i kraft godkännas av GSS:s styrelse i styrelsesammanträde.
 1. Avgifter
 • Avgifter erlägges enligt beslut av GSS föreningsmöte.
 • Avgifterna skall inbetalas till GSS enligt utfärdad faktura.
 • Skulle avgift ej erläggas i rätt tid eller ligger båt på obetald plats eller så placerad att den utgör ett hinder, äger GSS rätt att på båtägarens risk och bekostnad undanskaffa båten och/eller båtägaren tillhörig egendom.
 • Kvarligger båt och hindrar upptagning av förtöjningsbommar vid ordinarie bomupptagning debiteras båtplatsinnehavaren avgift för extra upptagning om inte vederbörande själv ombesörjer denna.
 • Den elektriskt manövrerade kranen vid stenbryggan är avgiftsbelagd och får endast manövreras av den som styrelsen i GSS särskilt utsett.
 • Den manuellt manövrerade mastkranen på träbryggan får användas utan kostnad och på egen risk.
 • Sjösättningsslipen är avgiftsbelagd. Medlem med båtplats må utnyttja sjösättningsslipen utan kostnad.
 • Pliktavgift för ej fullgjord vakt – eller arbetsplikt utgår enligt beslut av GSS föreningsmöte.
 • Styrelsen är bemyndigad att, om så befinnes nödvändigt, särskilt utdebitera de faktiska kostnader som uppstår för åtgärdande av skador, vilka orsakats av naturen. Styrelsen skall då särskilt beakta den utdebiterade kostnadens storlek i relation till föreningens aktuella ekonomiska situation.
 • Senast 31/5 ska båtar, vattenskoter, trailers eller vaggor som förvaras på GSS arrenderade mark vara märkta med innevarande års båtplatsmärkning. Märkning av båtar eller vattenskoter ska vara väl synlig från bryggan. Om märkning ej skett påförs innehavaren en avgift.
 1. Allmänt gäller
 • att vid all trafikering inom hamnen iaktta varsamhet samt nedbringa farten till max 3 knop.
 • att iaktta god ordning inom hamnområdet samt kring egen båt och uppläggningsplats.
 • att tillse att båt vid förtöjning är försedd med erforderligt antal fendrar och andra anordningar för att förhindra skada på intilliggande båtar, brygga och förtöjningsanordningar.
 • att väl vårda och aktsamt begagna hamnens anläggningar och utrustning.
 • att omedelbart anmäla skada på hamnens anläggningar och utrustning till GSS.
 • att delta vid upptagning och isättning av förtöjningsbommar.
 • att utföra arbetsplikt i hamn- och uppläggningsanläggning.
 • att utföra vakthållning enligt beslut av GSS föreningsmöte.
 • att vid nyttjandetidens utgång bortföra båten, om inte annat överenskommits.
 • att när båtplats inte längre önskas eller brukas anmäla detta till GSS senast den 31 december.
 • att förse båten med märklapp, synlig från bryggan, som visar båtplatsens nummer. Märklapp erhålles då båtplatsavgiften är betald.
 • att båtvagnar och båtvaggor är försedda med namnskylt och telefonnummer.
 • att efter sjösättning bortforsla vaggor, båtkärror, bockar, pallningsvirke m. m till plats som anvisas av GSS.
 • att förvara båt på landplats inom av GSS anvisat område.
 • att följa dessa ordningsföreskrifter.
 • För nytillkomna båtägare gäller uppställning vinterförvaring med stöttor
 • Båt som inte längre har någon båtplats i hamnen, måste senast efter två år från det att båtplatsen blivit uppsagd, tillse att båten förvaras utanför GSS område.
 • Vid max två gångers erbjudande av båtplats som ej accepteras kommer medlemmens köplats startas om från början
 1. Miljöregler
 • All tvätt av båtars undervattenskropp skall ske på spolplattan. Instruktionerna som finns i anslutning till spolplattan skall följas.
 • Vid skrapning och borttagning av färg ska färgresterna samlas upp och lämnas in på kommunens avfallsstation.
 • Endast godkända båtbottenfärger och andra kemikalier får användas.
 • Spill och oljeutsläpp skall saneras av den som orsakar utsläppet. Större utsläpp skall anmälas till räddningstjänsten och till hamnkontoret.
 1. Bestämmelser vid användning av elektricitet
 • Allmänna villkor
 • Elektricitet får vara kopplad till båten när båtägaren har uppsikt över inkopplade elapparater och elanslutningar. Vid frånvaro från båten får den vara ansluten till el om man enbart har batteriladdare inkopplat annars krävs särskild överenskommelse med GSS. Varmvattenberedare eller elektriskt värmeelement får då inte vara inkopplat utan överenskommelse. Särskild avgift debiteras inte vid tillfällig och kortvarig förbrukning.
 • Båtägaren ansvarar för att kablar, kontaktdon och apparater är i fullgott skick och utförda i enlighet med gällande föreskrifter.
 • Alla kablar ska vara utan skarvar mellan uttagsboxen och relingslisten och ha en maximal längd av 25m. Kablar som inte används ska tas bort. Enbart godkända jordade kablar får förekomma. Godkänd kabel är av typen: extra mångtrådig naturgummikabel med beteckningen HO7RN-F eller likvärdig och ha en stickpropp av typ CEE. Hemmagjorda övergångssladdar är inte godkända.
 • Inkoppling får inte ske av utrustning som kräver högre effektuttag än vad uttagsboxen är avsedd för.
 • Särskilda villkor för brukande av elektricitet under vintertid
 • El får nyttjas under vintertid mot förbrukningsavgift.
 • GSS garanterar inte att el alltid finns tillgänglig.
 1. Det är inte tillåtet
 • att utan GSS medgivande överlåta, utlåna eller uthyra båtplats.
 • att utan särskilt tillstånd från GSS ansluta apparat för elektrisk uppvärmning eller annan mycket elförbrukande utrustning.
 • att i skjul och på uppläggningsplats lagra eller förvara annan material än vad utrymmena är avsedda för.
 • att i skjul eller på bryggor etc. förvara brandfarliga vätskor.
 • att vidta åtgärd som hindrar eller försvårar trafiken i hamnen eller på uppläggningsplatsen.
 • att utan GSS medgivande lämna båt stående på slip eller hängande i kran.
 • att utan GSS medgivande uppföra byggnad av vad slag det vara må inom hamnområdet.
 • att under eller på bryggor etc. förvara jolle eller annat skrymmande föremål.
 • att om inte annat har överenskommits placera båt/båtvagn eller dylikt uppe på höjden.
 • att bada i hamninloppet.
 • Att cykla på bryggorna.
 • Att campa inom hamnområdet annat än på anvisad plats.
 1. Ansvarsskyldighet m m
 • GSS fritas från all ersättningsskyldighet för skada som kan drabba båtägarens farkost eller tillhörighet på grund av brand, stöld, kollision eller annan orsak.
 • Båtägaren är skyldig att om GSS så påfordrar överflytta till annan förtöjningsplats inom hamnen
 • GSS ansvarar för förtöjningsanordningarnas beskaffenhet vad avser förtöjningsbommarna.
 • Båtägare skall hålla båt erforderligt försäkrad.
 1. Brott mot ordningsföreskrifterna
 • Bryter båtägaren mot dessa ordningsföreskrifter har GSS rätt att med omedelbar verkan häva avtalet och/eller att på båtägarens bekostnad vidta de åtgärder som GSS kan finna påkallade på grund av det inträffade. GSS fritas från allt ansvar för härigenom vidtagna åtgärder.
 • Öppettider

 • Ställplatser

  Ställplatserna för husbilar är stängda för säsongen, öppnar 1 maj

 • Sjösättningsramp


 • 5,5 km/h

 • Aktuell lokal tid

  Webbkamera Webbkamera
 • Grötviks webb är gjord av
  Montania