Stadgar

Stadgar för Grötviks Segelsällskap

Antagna och reviderade 2023-10-28

Grötviks Segelsällskap bildades 1962-05-25 och har sin hemort och verksamhetsområde i Grötvik, Halmstad.

§ 1 Ändamål
Segelsällskapet är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet. Segelsällskapet skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap. Verksamheten skall drivas enligt Riksidrottsförbundets mål och inriktning.

§ 2 Medlemskap
2.1 Ansökan och antagning
Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen vilken beslutar om antagning av ny medlem.
Medlemskap kan erhållas av envar, som ansluter sig till klubbens ändamål.
2.2 Medlemskategorier
Medlemmar indelas i följande kategorier:
1. enskilda vuxna medlemmar
2. enskilda ungdomsmedlemmar
3. familjer
4. hedersmedlem
Familjemedlemskap innebär att gemensamt boende familjemedlemmar betraktas som medlemmar i segelsällskapet. Barn ingår i familjen t o m det år de fyller 18 år. Ungdomsmedlemmar definieras enligt SBU:s regler.
Ansökan om medlemskap görs till kategorierna 1 – 3.
Medlem som på ett förtjänstfullt sätt gagnat segelsällskapet, kan på medlems eller styrelsens förslag väljas till hedersmedlem. Beslut härom skall fattas på årsmöte eller ordinarie föreningsmöte. Av kallelsen skall framgå att fråga om val av hedersmedlem står på dagordningen. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.
5. veteranmedlem
Medlem som hyrt båtplats i Grötvik under minst 25 års sammanhängande period och uppnått en ålder av 70 år, kan begära att bli veteranmedlem.
Veteranmedlem ges rätt att använda sjösättningsrampen till en årlig kostnad som motsvarar aktuell medlemsavgift. Parkering av bil och trailer ska ske utanför GSS arrenderade område. Medlemskap krävs.

2.3 Rättigheter
Medlem får utnyttja Segelsällskapets anläggningar och utrustning samt delta i dess verksamhet.
Medlemskap berättigar i sig inte till plats i av segelsällskapet disponerad hamn- eller uppläggningsanläggning. Se vidare § 11.
2.4 Skyldigheter
Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa segelsällskapets stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut.
Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar segelsällskapets tillhörigheter är ersättningsskyldig.Medlem skall utföra av styrelsen beordrad arbetsplikt.
Medlems båt skall vara ansvarsförsäkrad.
2.5 Utträde
Medlem som vill utträda ur segelsällskapet skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.
Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur segelsällskapet.
2.6 Uteslutning
På styrelsens förslag kan medlem av ordinarie eller extra föreningsmöte uteslutas ur segelsällskapet om medlem
– motverkar segelsällskapets syften
– skadar segelsällskapets intressen
– inte fullgör de skyldigheter som är stadgade
– eller gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom segelsällskapet att dess anseende äventyras.
För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet.
Av kallelsen till föreningsmötet skall framgå att ett uteslutningsärende skall behandlas.
Till föreningsmötet, där sådant ärende skall behandlas, skall medlemmen som är föreslagen att uteslutas kallas skriftligen. Denna kallelse skall även innehålla styrelsens motivering till uteslutningen.

§ 3 Beslutande instanser
Segelsällskapets beslutande instanser är föreningsmöten såsom årsmöte, ordinarie föreningsmöte eller extra föreningsmöte.
Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder segelsällskapet och fattar beslut mellan föreningsmöten utom i frågor som är uttryckligen förbehållna föreningsmöten. Se § 8.

§ 4 Verksamhetsår
Segelsällskapets verksamhetsår utgörs av kalenderåret.

§ 5 Avgifter
Avgifter som bedöms påverka medlemmar med båtplats beslutas av medlemmarna på höstmötet. Övriga avgifter beslutar styrelsen själva.

§ 6 Betalning
Avgifterna skall vara segelsällskapet tillhanda senast det datum som står angivet på fakturan. Senaste betalningsdatum får därvid tidigast vara 30 dagar efter fakturadatum. Om avgifterna inte inkommit trots påminnelsefaktura kan fakturan skickas vidare för indrivning av fordran, med undantag för medlemsavgifter.

§ 7 Föreningsmöten
7.1 Antal möten
Förutom årsmöte skall ett ordinarie föreningsmöte hållas under årets sista kvartal. Därutöver kan extra föreningsmöten anordnas. Styrelsen bestämmer tid och plats för mötena.
7.2 Kallelse
Kallelse till föreningsmöte skall ske skriftligen och vara medlemmen tillhanda senast 14 dagar före mötet. Kallelsen sker per post eller till den, som så önskar, via e-post.
7.3 Förslag till dagordningspunkt/motion
Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på årsmöte, skall senast 1 februari skriftligen anmäla detta till styrelsen. Till ordinarie föreningsmötet skall motsvarande anmälan ske senast 1 oktober. Anmälan skall även innehålla en förklaring till varför medlemmen vill ha ärendet behandlat.
7.4 Årsmöte
Årsmöte hålls årligen före utgången av april månad.
Vi årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
– Val av ordförande och sekreterare för mötet
– Val av protokolljusterare och rösträknare
– Fastställande av röstlängd
– Fråga om mötet är behörigen utlyst
– Fastställande av dagordning
– Föredragning av styrelsens årsredovisning för senast verksamhetsåret
– Revisorernas berättelse
– Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningarna
– Fråga om disposition av årets resultat
– Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
– Anmälda ärenden
– Fastställande av arvode till styrelsen
– Fastställande av verksamhetsplan och budget för det nya verksamhetsåret
– Val av styrelse
– Val av revisorer
– Val av valberedning
– Information till och från styrelsen
7.5 Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte för behandling av brådskande ärende hålls när styrelsen finner detta påkallat eller på skriftlig begäran av revisorer eller minst 1/5 av segelsällskapets medlemmar.
Vid extra möte får endast de ärenden förekomma, som föranlett mötet.
7.6 Rösträtt, beslut och val
Varje medlem som fyllt 16 år och som betalat gällande avgifter har rösträtt på mötet. Familjemedlemskap medför en röst.
Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen.
Valbara till styrelsen och till revisorer är de som nominerats.
Rösträtten är personlig.
Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dessa stadgar.
Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar sluten röstning.
Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden för mötet. Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner genom lottning.

§ 8 Styrelse och förvaltning
8.1 Styrelsens sammansättning och val
Styrelsen skall väljas på årsmöte och skall bestå av ordförande och sex övriga ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Ordförande väljs för en tid av ett år samt övriga ordinarie ledamöter för en tid av två år och suppleant för en tid av ett år. 3 ordinarie ledamöter väljs jämna år och 3 udda år.
8.2 Styrelsens skyldigheter
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är av behovet påkallat, dock minst 9 gånger per år.
Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande.
För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation skall antecknas i mötesprotokollet.
Det åligger styrelsen att:
– Verkställa beslut fattade av föreningsmöte
– Driva segelsällskapets löpande verksamhet
– Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen, till övriga funktionärer eller till anställd personal. Fördelningen skall dokumenteras i form av arbetsbeskrivning – Tillsätta kommittéer
– Bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa.
– Representera segelsällskapet
– Förvalta segelsällskapets egendom och medel
– Besluta om firmatecknare
– Besluta om antagande av ny medlem
– På föreningsmöten föredra av styrelsen fattade beslut.

§ 9 Revisorer
Segelsällskapet skall revideras av två revisorer. Dessa väljs på årsmöte för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. En revisorssuppleant väljs varje år för en tid av ett år.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och segelsällskapets räkenskaper samt till årsmöte avge skriftlig revisionsberättelse. Revisionen skall utföras enligt god revisionssed.

§ 10 Valberedning
Valberedningen bestående av tre ordinarie ledamöter varav en är sammankallande och en suppleant väljs av årsmötet för en tid av ett år.
Valberedningens uppgift är att:
– Till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för val och till övriga poster som eventuellt blir vakanta
– Motta nomineringar från segelsällskapets medlemmar
– Själva aktivt söka lämpliga kandidater
– Vid föredragning på årsmötet även presentera eventuella övriga kandidater
Valberedningens förslag utsänds tillsammans med kallelsen till årsmötet.

§ 11 Hamnföreskrifter
För förhållandena vid segelsällskapets hamn- och uppläggningsanordningar finns särskilt av segelsällskapet utfärdade bestämmelser. Dessa fastställs av föreningsmöte.

§ 12 Hänvisning till övriga stadgar
Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt SSF:s stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.

§ 13 Stadgeändring
Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen.
För att ett ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 14 Segelsällskapets upplösning
Förslag till segelsällskapets upplösning kan endast behandlas på föreningsmöte och detta skall framgå av kallelsen.
För beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet på två föreningsmöten med minst en månads mellanrum.
Har beslut om upplösning fattats, skall mötet ge styrelsen direktiv om hur man skall förfara med segelsällskapets kvarvarande tillgångar och handlingar.

 • Begränsat djup

  Trots muddring är det begränsat djup i hamninloppet på grund av sanddrift. Var försiktig med djupgående båtar och kontrollera aktuellt vattenstånd.

 • Öppettider

  Hamnvärd finns tillgänglig för besök:

  Måndagar kl. 9-13
  Onsdagar kl. 15-19
  Fredagar kl. 9-13 (ojämna veckor)
  Lördagar kl. 9-13 (jämna veckor)

  Skicka e-post eller ring för kontakt.
  Registrera mobil och
  e-postadress här
  .

 • Ställplatser

  Betala gästavgift för båt eller husbil efter kl 11 i automat vid hamnkontoret eller appen Gomarina

 • Sjösättningsramp


 • 5,5 km/h

 • Aktuell lokal tid

  Webbkamera Webbkamera
 • Grötviks webb är gjord av
  Montania